Privacyverklaring

Oplage12 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarvoor bepaalde woorden uit de privacywetgeving die we hieronder uitleggen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer of geboortedatum.
 • Verwerken: alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Dus niet alleen het verzamelen van die gegevens, maar ook het opslaan, veranderen, gebruiken en verwijderen van deze gegevens uit onze administratie.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oplage12 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Oplage12 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens..

Fotos op website en social media

Tijdens de workshops en kinderfeestjes maakt Oplage12 foto’s en video’s waarop u herkenbaar in beeld kunt komen. In principe is het maken van foto’s en video’s tijdens workshops en kinderfeestjes en het publiceren van die foto’s en videos op de website en social media toegestaan. Onze fotografen en filmers houden zoveel als mogelijk rekenschap met de belangen die gefotografeerde of gefilmde personen kunnen hebben.

Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten aan deelnemers toestemming vragen en bezoekers er op wijzen dat er gefotografeerd en gefilmd wordt en de kans aanwezig is dat de foto wordt gepubliceerd op de websit en social media. Mocht u toch willen dat de gepubliceerde foto of video wordt verwijderd neemt u dan contact met ons op.

Cookies en logbestanden

De website van Oplage12 maakt mogelijk gebruik van cookies of verzamelt bij uw bezoek aan de website uw IP-adres, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit zou kunnen zijn voor het distribueren van informatie of het versturen van uitnodigingen.

In geen geval zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Oplage12 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens als zij met deze gegevens werken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen

Oplage12 behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze Privacyverklaring is opgesteld op in 2020.

Klachten en vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Oplage12

Koestraat 6

5298AR te Liempde